The Hidden Hand – Bàn Tay Ẩn Hình

The Hidden Hand

are a small group of extremely (and I do mean in the extreme) rich people who say that they are Jews but are not, they are the synagogue [church] of Satan, as Christ states in Revelation chapter 2 verse 9 and it was they who engineered the crucifixion, for Satan, to try to defeat Christ and retain their obscene wealth, and, in so doing, brought about, the fulfillment of all of the Prophecies about Christ that related to THATevent and time, and which had to be fulfilled, to PROVE Christ’s TRUEidentity, etc.

Bàn Tay Ẩn Hình là một nhóm nhỏ cực kỳ giàu (Ta phải nói ở mức cực độ), những kẻ tự nhận chúng là người Do Thái nhưng không phải, chúng là hội quỷ Satan, như những gì Chúa nói trong Khải Huyền chương 2 câu 9, và chính chúng là bọn lên kế hoạch đóng đinh Giêsu, cho Satan, để cố gắng đánh bại Chúa hòng giữ lại tài sản bẩn thỉu của chúng, và, qua việc làm vậy, cũng chứng thực, tất cả các lời tiên tri trước ĐÓ về sự kiện và thời điểm Chúa bị đóng đinh, mà (theo Kinh Thánh) sẽ phải xảy ra, để CHỨNG MINH danh tính THỰC của Chúa …

The whole plan back-fired on Satan and because of the Crucifixion and Resurrection everyone has known about Jesus and his words and mission, for two thousand years, and, if the Crucifixion and Resurrection of Jesus hadn’t happened then, no-one would.

Toàn bộ kế hoạch của Satan trở thành gậy ông đập lưng ông, bởi vìqua sự việc Chúa bị đóng đinh và sống lại, tất cả mọi người đã biếtvề Chúa Giêsu, lời Chúa dạy và nhiệm vụ của Chúa, qua hai ngàn năm, và, nếu việc bị đóng đinh và phục sinh của Giêsu không xảy rathì sau đó, chắc không mấy ai biết.

Revelation chapter 2 verse 9 “I know thy works, and tribulation, and poverty, (but thou art rich) and [I know] the blasphemy of them whichsay they are Jews, and are NOT, but [are] (Idumean converts to Judaism) the synagogue (church or community) of Satan.”

Khải Huyền chương 2 câu 9: “Ta biết việc làm của các ngươi, và cảnh khổ cực, và nghèo khó của các ngươi, (nhưng thực ra các ngươi giàu có) và [Ta cũng biết] lời dối trá của những kẻ xưng mình là Do-thái, mà thực ra không phải, nhưng chúng là (người Ê-đôm đổi sang Do Thái Giáo) là thành viên hội đường (nhà thờ hay cộng đồng) của Satan .”

The Idumeans are enemies of Israel, and, since their conversion to Judaism have become the enemy within, who have stolen the land of Israel, more than once, from the TRUE Israel who are the Brit-ish. God has told the world this TRUTH through the Old Testament Book of His Prophet Ezekiel in chapter 36 verse 5 and chapter 11 verse 15.This Prophecy was to Israel not to Jewdah.

Người Ê-đôm là kẻ thù của Ít-ra-en, và, từ khi chuyển đổi theo Do Thái Giáo bọn họ đã trở thành kẻ thù từ bên trong, những kẻ đã cướp đất của Ít-ra-en, nhiều hơn một lần, từ dân Ít-ra-en THẬT, là người ANH. Thiên Chúa đã cho mọi người biết SỰ THẬT đó trong Cựu Ước, nói tới trong sách của Nhà Tiên Tri Êdêkien/Ê-xê-chi-êntrong chương 36 câu 5 và chương 11 câu 15. Lời Tiên Tri đó là cho Ít-ra-en, không phải cho Giu-đa. 

The most recent occasion being under the U.N.O. charter of 1947, which took the Land of Israel away from the British, who are its rightful owners and who had held it under the British Mandate since recapturing it from the Turks, on the 9th of December 1917, during World War I, which was in exact fulfillment of God’s Prophecy concerning “the treading down of Jerusalem, by the gentiles, for2,520 years”. That “treading down” ended, exactly, to the day, as prophesied more than 2,520 years in advance, on the 9th of December 1917, and the U.N.O. gave it (Palestine) to the Idumean converts to Judaism, who are not racially decended from Judah or Jewdah’s dad (Jacob/Israel) but from Jacob/Israel’s brother, Esau.

Sự việc gần nhất là chuyện họ núp bóng dưới hiến chương Liên Hiệp Quốc năm 1947, để lấy đất của Ít-ra-en khỏi dân tộc Anh, là những người thừa kế thật và là những người đã giữ đất đó dưới trát lệnh của Anh (Ít-ra-en) từ khi đoạt lại được từ người Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 9 tháng 12 năm 1917, trong chiến tranh thế giới thứ nhất, đúng như lời tiên tri trong Kinh Thánh của Thiên Chúa về việc “thành Giê-ru-sa-lem bị giày đạp, bởi dân ngoại, trong 2,520 năm”. Việc “giày đạp” đó kết thúc, chính xác, đúng ngày, như đã được tiên tri từ hơn 2,520 năm trước, vào ngày 9 tháng 12 năm 1917, và (sau đó) Liên Hiệp Quốc lại trao nó (Palestine) cho người Ê-đôm chuyển đạo Do Thái, những kẻ không phải con cháu huyết thống  của Giu-đa/ông tổ của người Do Thái (là con Gia-cốp/ Ít-ra-en) nhưng là con cháu của người anh song sinh của Gia-cốp/Ít-ra-en, làÊ-sau.

The word Brit-ish is Hebrew and it means “The People of The Covenant” or in other words “The People Israel“. Brit is Hebrew meaning The Covenant and –ish means exactly the same in Hebrew as it does in English, which is, “the man or people of”. So Brit-ish means the man or people of The Covenant – The People Israel, who are theonly people with whom God has made an Everlasting Covenant, the terms of which are written in The Torah* – Pentateuch.

Từ Brit-ish (Anh) là tiếng Hê-bơ-rơ và có nghĩa là “những người thuộc Giao Ước” hay nói cách khác “những người Ít-ra-en”. Brit là tiếng Hê-bơ-rơ, nghĩa là Giao Ước và –ish có cùng ý nghĩa trong cả tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Anh, nghĩa là “ người thuộc hay dân tộc thuộc”.Vì vậy, Brit-ish có nghĩa là người hay dân tộc thuộc Giao Ước – Dân tộc Ít-ra-en, là dân tộc duy nhất mà Thiên Chúa đã lập Giao Ước Bất Diệt, các điều khoản và điều lệ được viết rõ trong Ngũ Kinh Torah* – 5 quyển đầu trong Kinh Thánh.

The British flag is known as The Union Jack. Why? Isn’t that anunusual name for a flag? Have you ever wondered how it got its name? No-one today seems to know and the answer to that question is just as fascinating as it is revealing, about the TRUE identity of theBrit-ish People, their TRUE history and Laws.

Cờ Anh còn được biết đến với tên gọi Liên Hiệp của Giắc. Tại sao vậy? Tên đó thật khác thường cho một lá cờ, phải vậy không?Ngày nay chẳng mấy ai hiểu và lời giải đáp cho câu hỏi trên thật hết sức tuyệt diệu khi mọi sự được sáng tỏ, về danh tính THẬT củangười Anh, lịch sử và Luật Pháp THẬT SỰ của họ. 

The British have always loved to shorten names and it is a national pastime and characteristic, just as they have always given nick-names to other nations and peoples. The Union Jack is a shortened form of “The Union of Jacob (Jackob)”. Jacob was the son of Isaac who HAD HIS NAME CHANGED, BY GOD, TO ISRAEL. So The Union Jack flag is the flag of The Union of Israel (the British), whose Everlasting Covenant with God, which contains their only TRUE and legal Laws (Deut. ch. 4 ver. 2), is written in The Torah.

Người Anh luôn muốn rút ngắn các tên gọi và đó như tính cách và sở thích dân tộc, cũng như việc họ luôn đặt nick name cho các dân tộc và quốc gia khác. Liên Hiệp của Giắc là tên rút ngắn của “ Liên Hiệp của của Gia-cốp (Giắc-cốp)”. Gia-cốp là con trai của Y-sác,ĐÃ ĐƯỢC ĐỔI TÊN, BỞI THIÊN CHÚA, THÀNH ÍT-RA-EN. Bởi vậy cờ Liên Hiệp của Giắc chính là cờ Liên Hiệp của Ít-ra-en (Anh), dân tộc đã ký Giao Ước Đời Đời với Thiên Chúa, bao gồm việc tuân thủ các luật pháp duy nhất hợp phápTHẬT (Đệ nhị/Phục Truyền chương 4 câu 2), được viết trong ngũ kinh Torah.

*The Torah is the name for the combination of the Five Books of Moses:- Genesis; Exodus; Leviticus; Numbers and DEUTERONOMY.

* Ngũ kinh Torah là tên gọi của 5 cuốn sách của Mô-sê: Sáng Thế Ký, Xuất Hành/Xuất Ê-díp-tô Ký, Lê-vi Ký, Dân Số Ký, và ĐỆ NHỊ LUẬT/PHỤC TRUYỀN LUẬT LỆ KÝ

The Idumeans are referred to, by God, in the Old Testament Book of His Prophet Ezekiel, as being the enemy of Israel (in chapter 36 verses 2 and 5) and they are also referred to, by God (not by me), as being scum (in chapter 24 verses 6, 11 and 12). [Rich scum]
Hội Ê-đôm bị gọi, bởi Thiên Chúa, trong sách của Nhà Tiên Tri Êdêkien/Ê-xê-chi-ên (Cựu Ước) của Ngài, là kẻ thù của Ít-ra-en (trong chương 36 câu 2 và 5) và bọn họ cũng bị gọi, bởi Thiên Chúa (không phải bởi Ta), là bọn cặn bã (trong chương 24 câu 6,11 và 12). [Bọn Giàu cặn bã]

An excerpt from http://jahtruth.net/dune.htm

Bởi Đời Là Cõi Tạm

6960135-zen-stone-wallpaper

 

Bởi đời là cõi tạm

Nên sống thật với nhau

Nếu kiếp người trôi mau

Thì oán thù dừng lại

Bởi không gì tồn tại

Nên giận hờn bỏ qua

Nếu lòng mình vị tha

Thì nỗi sầu tan biến

Bởi không gì lưu luyến

Nên đừng ràng buộc thêm

Nếu có ngày và đêm

Thì mê rồi phải ngộ

Bởi mộng đời dễ vỡ

Nên quý trọng hôm nay

Nếu thế sự vần xoay

Thì ngồi yên tĩnh lặng

Bởi lòng người sâu thẳm

Nên đừng cạn nghĩa ân

Nếu mang nặng nghiệp trần

Thì buông rời vọng tưởng

Bởi tham cầu danh tướng

Nên quán niệm vô thường

Nếu ai còn tha phương

Thì nhớ về nguồn cội

Bởi ai còn nông nỗi

Nên nhớ lấy lời xưa

Nếu ai đi trong mưa

Thì thấm đời gian khó

Bởi yêu trong giông gió

Nên hiểu tình long đong

Nếu “Sắc tức thị không”

Thì …vô cầu, vô niệm

Thích Tánh Tuệ

 

 

The Way Home or Face The Fire

Đường Về – chỉ dẫn từ YAH THE Survival-Plan for ALL human+Beings
Cẩm Nang-Sinh Tồn cho TOÀN nhân + Linh
Most people wonder at the  purpose of life. Is there a mission or destiny for each of us? Reconciling the claims of science with those of religion often leaves the rational mind confused.Whether you are alive to these problems or not “The Way Home” is for you. Even if you go through life without considering such matters this Book is still for you.If you are puzzled, here you will find the answers.If you are asleep to the meaning of life this Book will rouse you with a jerk for it is dynamic…it’s highly revealing…it is vital. It is both unique andexhilirating. It offers an abundance of food for thought and is a tremendous challenge.It has a message too! A golden message for each one of us, young or old.
Đôi khi người ta tự hỏi mục đích cuộc sống là gì. Có chăng một sứ mệnh hay số phận cho mỗi chúng ta? Đối giải các tuyên bố của khoa học và tôn giáo thường làm lý trí ta thêm đắn đo. Dù con có đang chiêm nghiệm những vấn đề trên hay không, “Đường Về” viết dành cho con. Ngay khi con sống nhưng chưa kịp nghĩ đến chúng, cuốn Sách này vẫn dành cho con. Nếu con đang bối rối, con sẽ tìm thấy câu trả lời tại đây. Nếu con đang ngủ quên trong sự thờ ơ về ý nghĩa của cuộc sống, cuốn Sách này sẽ làm con thức tỉnh với một cú thúc mạnh bởi động năng nó chứa đựng … cuốn Sách là sự tiết lộ từ Đấng Sáng Thế… nó đầy sự sống. Đây là cuốn Sách độc nhất vô nhị, nó làm sống lại đức tin. Nó là kho tri thức vô tận và chứa đựng một thách thức không tưởng. Nó còn mang theo một thông điệp! Một thông điệp vàng cho mỗi chúng ta, trẻ hay già.
AN APPEAL TO ALL THE NATIONS OF THE WORLD
LỜI KÊU GỌI ĐẾN MỌI QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI
Please accept this Book as a gift to ALL of you, without preference; forget your superstitions and religions, unite yourselves into one brotherhood, become “children of God” (by adoption) and bring lasting peace on Earth, and have good-will towards ALL men. PLEASE!! It is your ONLY chance to survive.
Hãy nhận Sách này như một món quà của Ta dành cho TẤT CẢ các con, không chút thiên vị, quên hết mọi mê tín dị đoan và các loại tôn giáo của các con, đoàn kết làm một trong tình anh em, trở thành “con cái Thiên Chúa” (bằng cách làm con nuôi) và mang lại hòa bình dài lâu trên Trái Đất, tỏ thiện chí với TẤT CẢ mọi người. XIN HÃY LÀM NHƯ TA NÓI!
Nó là cơ hội sống còn DUY NHẤT của các con.
DEDICATION LỜI TẶNG
This Book is dedicated to all my enemies who have ever loved me, and to those who will love me in the future. Hopefully the whole of mankind, for eternity. Cuốn Sách này dành tặng tất cả kẻ thù ta, những ai đã từng yêu ta, và cho những ai sẽ yêu mến ta sau này. Mong rằng sẽ là toàn bộ nhân loại, và mãi mãi như vậy. I should like to give special thanks, to all the people who have taught me lessons about human nature and human life on Earth, both good and bad lessons, without which, I could not have written this Book.
Ta muốn dành lời cảm ơn đặc biệt, đến tất cả những ai đã dạy cho ta những bài học về bản chất và cuộc sống của con người trên Trái Đất, cả tốt lẫn xấu, nếu không có chúng, ta đã không thể viết nên Sách này. This Book, like the Torah and the Koran, has been written in forty days, and at the same time of year. I have expanded certain points later, to make them easier for everyone to understand. Cuốn Sách này, như Sách Ngũ Kinh Torah (5 quyển đầu trong Kinh Thánh) và Thánh Kinh Koran, đều được hoàn thành trong bốn mươi ngày, và vào cùng thời điểm trong năm. Ta đã mở rộng một số điểm sau đó, để làm chúng dễ hiểu hơn cho mọi người. The JAH website
FOREWORD LỜI NÓI ĐẦU
This is NOT a religious book, I repeat, this is NOT a religious book, in the way that you understand the word religion today, with priests, churches and their stupid, pagan rites and rituals.
Đây KHÔNG phải là sách tôn giáo, Ta lập lại, Sách này KHÔNG phải là sách tôn giáo, theo như cách các con hiểu về từ tôn giáo hiện nay, với các linh mục, các nhà thờ, và các nghi lễ, nghi thức tà ma ngớ ngẩn bọn họ tạo ra.
BEFORE you read this Book, you MUST separate TOTALLY, in your own mind the Lord Guardian Of Divinity, from ALL forms of organized religion and superstitious nonsense, and read it with an open mind, WITHOUT any preconceived ideas.
TRƯỚC khi các con đọc Sách này, các con PHẢI tách biệt HOÀN TOÀN, trong tâm trí của mình Chúa (the Lord) Thánh Linh Hộ Thần (Guardian Of Divinity), với TẤT CẢ các tổ chức tôn giáo và mê tín dị đoan vô nghĩa (dưới mọi hình thức), và đọc nó với một tâm trí mở, KHÔNG chút định kiến (KHÔNG dùng nhận thức hay kiến thức sẵn có trong đầu).
The Torah (Old Testament); New Testament (which are combined in the Bible) and Koran are not religious Books either. They are guides sent from the Lord GuardianOf Divinity, King and Ruler of the Universe, to tell you what you have to do and the rules you HAVE TO follow, in order to be able to be taught how you have to be, so that you can eventually be allowed to go HOME, to your REAL home.
Ngũ Kinh Torah (trong Cựu Ước), Tân Ước (cùng kết hợp trong Kinh Thánh) và Thánh Kinh Koran cũng không phải là các Sách tôn giáo. Đó là các hướng dẫn được gởi từ Chúa Thánh Linh Hộ Thần, là Thượng Đế và là Đấng Trị Vì Vũ Trụ, để chỉ cho các con những điều các con phải làm và các luật lệ các con CẦN PHẢI tuân thủ, để các con có thể được dạy dỗ đúng cách và nên thành, có vậy các con mới có thể được cho phép trở về NHÀ, về quê hương THẬT của các con. ___________________
This Book is fact, NOT fiction; it is the truth about life in this galaxy and here on Earth. It is the truth that you have, or should have, all been waiting thousands of years to hear, i.e. what life on Earth is REALLY all about.
Cuốn Sách này nói về sự kiện thật, KHÔNG phải tiểu thuyết; nó là sự thật về cuộc sống trong thiên hà này và ở đây trên Trái Đất. Nó là sự thật mà con đã chờ đợi, hay đúng ra nên chờ đợi hàng ngàn năm nay để nghe, tức là ý nghĩa THẬT SỰ của cuộc sống trên Trái Đất.
It has been written to enlighten the whole world, without preference to race, colour or creed; it is a Book for ALL human+beings, including YOU. If, after having read and DIGESTED its contents, you choose to disbelieve it, that will have been yourown decision and you will have my heartfelt pity, because, very soon, as a result of your decision, you will first be tortured, by what you have done, then burn and die on the Last-Day, as you have been promised and continually reminded of, for thousands of years.
Nó đã được viết ra để khai sáng cho toàn thế giới, không thiên vị chủng tộc, màu da hay tín ngưỡng; nó là cuốn Sách cho TOÀN nhân + linh, có CON trong đó. Nếu, sau khi đọc và LĨNH HỘI nội dung, con quyết định không tin, thì đó là quyết định con tựchọn cho mình và ta thật tiếc (tận tâm can) thay cho con, bởi, sớm thôi, theo kết cục con chọn, con trước sẽ chịu đau đớn ghê gớm, vì những việc con đã sai phạm, và sau sẽ bị thiêu đốt và chết trong ngày Phán Xét, như con đã được báo trước và liên tục được nhắc nhở qua hàng ngàn năm.
You will have missed your LAST chance to survive execution, and it will have been your own FREE choice.
Con sẽ phí phạm cơ hội CUỐI CÙNG của mình để sinh tồn ngày phán xử, và đó sẽ là quyền TỰ DO chọn lựa của con.
Whilst reading this Book, as when reading any of the Guardian Of Divinity’s Books, you must ask Him to interpret it correctly for you, as you are reading it, and listen for His telepathic enlightenment.
Trong khi đọc Sách này, cũng như khi đọc bất kỳ Sách nào của Thánh Linh Hộ Thần,con phải xin Ngài giải thích nó một cách chính xác cho con, trong khi con đang đọc,và lắng nghe sự khai sáng thần giao cách cảm của Ngài.
If not, you will have Satan confusing you into misinterpreting it. Ask the Lord to interpret it for you, in preference to ANY human+being, except me. Nếu không, con sẽ bị Satan gây nhầm lẫn và làm cho con hiểu sai nó.
Xin Thiên Chúa giải thích nó cho con, hoặc email ta, Jah@jahtruth.net, ghi nhớ không được hỏi ai khác.
Please excuse my lack of writing professionalism. I am a soldier, not a writer and have written this Book, not to demonstrate and impress people with my command of the English language, but to be as easy as possible for ALL God’s adopted children to be able to understand.
Xin thứ lỗi cho ta vì văn phong không được thành thục. Ta là một chiến binh, không phải nhà văn. Ta viết Sách này, không phải để trình diễn hiểu biết ngôn từ và gây ấn tượng với mọi người, mà để TẤT CẢ con cái Thiên Chúa (con nuôi) có thể hiểu được dễ dàng.
I have written this Book with my Father’s help and guidance, and with love for all of you. If anyone is offended by this Book, then I suggest, for your own sake, that you destroy your ego and learn humility; you will then no longer be offended. If you do not destroy your ego; it will destroy you.
Ta đã viết Sách này với sự giúp đỡ và hướng dẫn của Cha ta, và với tình yêu dành cho tất cả các con. Nếu bất cứ ai cảm thấy bị xúc phạm bởi Sách này, thì Ta đề nghị, vì lợi ích của chính con, con dẹp bỏ cái tôi của mình và học hỏi tính khiêm nhường, con sẽ không còn cảm thấy bị xúc phạm. Nếu con không diệt trừ cái tôi của mình, nó sẽ giết con.
Peace on Earth, goodwill to all men.
An Bình cho Trái Đất, thiện chí cho các con.

Chạy đi…

Khi lòng đã không còn chờ mong bất cứ điều gì

thì hãy chạy đi…

Vẫn còn kịp để sống cuộc đời mà mình từng hoài nghi

vẫn còn kịp dang tay ra và lòng mở rộng

vẫn còn kịp khóc đến tận cùng rồi cười trên hi vọng

vẫn còn kịp lau mồ hôi cho trái tim đã mệt nhọc

sau những ngày khốn cùng…

Là chết đi sẽ quá dễ cho một quãng đời lạnh căm

không biết mình đã uống gì, ăn gì ngoài nước mắt

cứ cầu mong cho tất cả bóng đêm đều là ánh sáng

mỗi con đường đi qua đều dẫn về sa mạc

đau đớn đến từng phút giây!

Chạy đi…

đừng nhìn lại dù cho đó là một ngày ấm áp lên từng kẽ tay

Hãy để bàn chân sống cuộc đời từng là đứa trẻ

hãy để yêu thương sang một bên và đối đầu với nghiệt ngã

hãy để những cô đơn có thể nhìn thấy mình đâu đó trên vai người xa lạ

hãy để mình có cơ hội nhìn thấy đời mình khi mất đi tất cả

và học cách bắt đầu…

Mỗi con người sinh ra đâu chỉ có giá trị cho một lần đau

sao cứ nghĩ mình chẳng bao giờ muốn cười vui thêm nữa?

bão giông là của bầu trời chứ không chỉ dành riêng cho những con người đổ vỡ

đời chỉ là một phép tính của từng ngày, từng ngày duyên- nợ

nên cần chạy đi…

Có thể mình sẽ còn chán ghét bản thân mình khi chấp nhận đổi thay

từng yêu một con người và giờ cần quên lãng

từng hứa bằng cả trái tim và giờ câu trả lời vùi sâu trong đất cát

từng ôm chặt vào lòng và giờ vội vàng gỡ ra những ngón tay lem đầy mất mát

từng từ bỏ thế giới xung quanh và cũng từng sống vì một niềm tin duy nhất

từng cố chấp sai lầm…

Nhưng yêu thương chết đi ở nơi này sẽ về một nơi khác náu thân

thắp cho mình một ngọn đèn để biết chở che không bao giờ là đơn giản

hết những đêm này vẫn còn đó những đêm dài vô hạn

một ngàn lần đớn đau để được một lần lóe sáng

như bình minh đầu tiên của nước mắt

chắc chắn sẽ đẹp long lanh!

Chạy đi…

Yêu thương vẫn còn rất nhiều trên những bước chạy trong cuộc đời mình!

(Nguyễn Phong Việt)

…..

Cuộc đời khi có cho không, rồi khi túng thiếu hỏi người có đòi được không….?

Thành niên mà chưa trưởng thành

Phải làm gì đây khi bị cô bạn gái mình đang để ý ngang nhiên “phán” rằng em là chàng trai “đã thành niên mà chưa trưởng thành”, trong khi cô ấy chào đời sau em tới…mười ba tháng?. Đau quá!

Ừ, tôi hiểu em. Đau lắm!

Đối với nam giới, được công nhận là “đã trưởng thành” chính là thành công đầu tiên cần phải đạt được, trước tất cả những thành công khác. Nghĩa là anh phải trở thành “một người đàn ông chân chính” trước khi trở thành bất cứ thứ gì khác trong đời.

Hoạ sĩ Nguyễn Đình Đăng, cũng là một nhà khoa học Việt sống tại Nhật đã viết về ngày trưởng thành của con trai mình như thế này:

Trong ngày trưởng thành, các bạn Nhật của con đeo cà vạt, vận kimono, tập trung tại toà thị chính,

nghe ông thị trưởng giảng đạo đức.

Sau đó chúng kéo nhau đi Shibuya và Harajuku

hát karaoke, rồi uống rượu say khướt.

Trong ngày trưởng thành, ký túc xá của con chìm trong đêm rét buốt,

tuyết dày một mét phủ ngoài sân.

Con ngồi trong phòng, trước laptop, thiết kế một toà nhà

dựng trên sa mạc Sahara.

Đối với người này, sự trưởng thành nghĩa là được phép uống rượu say khướt, còn với người khác nó nghĩa là bắt đầu hiện thực hoá một ước mơ.

Với em thì trưởng thành nghĩa là gì?

Thật tiếc là chúng ta không có một lễ trưởng thành như Nhật Bản và Hàn Quốc. Mười bốn tuổi, chúng ta có quyền làm chứng minh thư. Mười tám tuổi, được đi bầu cử và có đầy đủ quyền công dân. Mặc dù vậy, không có ai nghiễm nhiên được công nhận là đã trưởng thành vào tuổi mười tám. Cũng không ai làm lễ cho ngày nhận chứng minh thư hay lần đầu tiên đi bầu cả. Có phải vì không có dấu mốc rõ rệt nên chúng ta không có sự khao khát trưởng thành cũng như khao khát khẳng định sự trưởng thành của mình. Và vì thế mà có không ít thanh niên đến kỳ thi đại học vẫn không biết mình muốn học ngành gì. Tốt nghiệp xong vẫn không biết mình có ưa thích nghề này không. Bị công an giao thông phạt thì thưa rằng em không biết luật quy định như vậy. Và rất nhiều người khác dù đã vượt xa cái tuổi 18 mà vẫn hành xử như con trẻ.

Để chứng tỏ sự trưởng thành, em có thể học cách hành xử giống như những người trưởng thành. Tuy nhiên, sự trưởng thành không phải là để chứng tỏ. Thật ra, trưởng thành không phải là một thành tích có thể đạt được qua một đêm, mà là một quá trình diễn ra suốt cuộc đời. Chúng ta đạt đến sự trưởng thành ở từng khía cạnh khác nhau vào mỗi thời điểm khác nhau trong đời sống. Có thể em trưởng thành trong tiêu xài ở tuổi lên mười, khi đã biết trân trọng từng đồng bạc mẹ cho. Em có thể trưởng thành trong ứng xử ở tuổi mười lăm, khi biết bày tỏ thái độ tôn trọng người đối diện. Nhưng có thể đến năm ba mươi tuổi em vẫn chưa trưởng thành về tình cảm, nếu em còn tin rằng tình yêu không thể chỉ được cảm nhận mà luôn cần phải được chứng minh…

Dù sao thì việc bị gán cho cái mác “thành niên mà chưa trưởng thành” là thất bại đáng buồn đối với bất cứ ai. Tôi không biết vì sao cô bạn em khẳng định là em chưa trưởng thành và về phương diện nào. Nhưng nhìn từ một góc nào đó thì tôi cho rằng cô ấy đã nhận xét đúng. Có nhớ hôm kia em kể với tôi rằng từ miền Trung vào em “phải tự đi xe đò vào Sài Gòn, tự tìm nhà trọ, tự mua bản đồ và hỏi tìm đường đến điểm thi, không có ai đi theo cả”. Em kể với sự buồn bực không hề che giấu. Em trách cha mẹ mình đã không như hàng triệu người cha người mẹ khác, lặn lội đường xa để đưa con mình từ quê nhà ra thành phố dự kỳ thi đại học, theo xe ôm đưa con đến phòng thi, rồi ngồi vạ vật đợi con đến tận trưa ngoài cổng. Tôi lấy làm lạ. Đáng lẽ đó là điều em phải tự hào mới đúng, sao lại tủi thân? Mười tám tuổi và vẫn chưa muốn (hay chưa được phép?) tự đi thi một mình, lẽ nào em cũng là một trong những người trẻ đang tìm cách trì hoãn sự trưởng thành của mình?

Em có biết, cũng như tuổi già, trưởng thành là một quá trình không thể ngăn cản, trước hay sau, nhanh hay chậm chúng ta cũng buộc phải trưởng thành. Sự trưởng thành là kết quả của những biến cố, những vấp ngã, những va chạm, những kiến thức và những cảm nghiệm mà ta thu nhặt được trên đường đời. Nhưng cũng vì vậy mà sự trưởng thành có thể bị trì hoãn, cũng như có thể được thúc đẩy…một cách khách quan hay chủ quan.

Có người nói với tôi rằng con người chúng ta cũng như những cái cây, và có những người giống như cây bonsai vậy. Cây bonsai không phát triển về tầm vóc, nhưng nó vẫn trưởng thành.

Ở Mỹ, những trẻ vị thành niên trên 14 tuổi có thể trình Thỉnh nguyện thư lên Thẩm phán để xin hưởng Quyền trưởng thành. Người hưởng Quyền trưởng thành được hưởng một số quyền pháp lý của người lớn như ký hợp đồng, tự chọn nơi sinh sống, định đoạt tài sản riêng và tự ghi danh đi học…Tuy nhiên, người đó sẽ phải tự lo liệu tài chính cho bản thân, tự mua bảo hiểm y tế, nha khoa, xe cộ, tự trả các hóa đơn của mình.

Một người bạn của tôi tâm sự rằng, khi cha anh mất vào năm anh 13 tuổi, một phần con người anh đã chết theo ông, và phần còn lại trưởng thành gần như ngay lập tức, khi anh phải đối diện và xử lý tất cả những việc còn lại của gia đình, thay cha chăm sóc mẹ và hai cô em gái nhỏ. Không còn chọn lựa, vào năm 13 tuổi, anh buộc phải trưởng thành.

Em hỏi rằng làm sao để biết mình đã trưởng thành hay chưa ư? Tôi sẽ nói em nghe điều tôi nghĩ: em trưởng thành khi em đủ mạnh mẽ để trở thành một điểm tựa, dù là điểm tựa của bất cứ ai, kể cả chính bản thân mình.

Khi ấy, một người đàn ông sẽ ra đời.

 

(Phạm Lữ Ân)

Tốt vs xấu!

Em đẹp em có quyền làm gái – Phương Thanh

 

Câu này thì khỏi bình luận.  Ta là ta thấy chuẩn không cần chỉnh.  Làm gái là đặc quyền chỉ dành riêng cho người đẹp.  Ta chẳng thấy ai xấu mà làm gái bao giờ.  Tuy nhiên, chỉ một số ít trong số những người đẹp tận dụng cái đặc quyền này để mang lại lợi ích cho bản thân.

 

Tính ra là về mặt pháp lý mà nói thì họ chẳng hại ai. Chẳng cướp giựt kề dao vào cổ mấy ông mua dâm mà đòi tiền.  Họ bán cái mình có để đổi lấy tiền.  Thật ra là khá công bằng đó chứ. Nếu họ có thể bán đi lòng tự trọng và những gì người đời gọi là nhân cách, thì chí ít cũng nên được 1 cục tiền hoặc thứ gì tương đương.

 

Cơ bản là ta không phê phán việc bán dâm và mua dâm.  Ta nghĩ đó là cách họ chọn để sống.  Thì họ sẽ có 1 cuộc sống theo cách họ chọn.  Đơn giản vậy thôi. Ta nghĩ ở cái xã hội, cái việc bán dâm nó tồn tại nhiều lắm.  Chẳng qua là dưới nhiều vỏ bọc và tên gọi khác nhau thôi.  Chung quy lại là đem lòng tự trọng của mình đi bán.  Tham ô, tham nhũng, ăn chặn tiền ODA của Đan Mạch, rồi trộm cắp, tội phạm kinh tế, lừa đảo.  Mẹ, chung quy cũng chỉ là để có được tiền thì bất chấp thủ đoạn thôi.  Thời buổi khó khăn, nên nhiều người làm chuyện khó coi mà.

 

Mà cái chuyện mà làm cho người ta quê ke không phải là chuyện bán dâm, mà là chuyện tốt xấu lẫn lộn.  Ra đường nhìn thấy ai ai cũng tốt, nhìn thấy ai ai cũng xấu. Phải chi 1 thằng ăn cướp, bước ra đường, vỗ ngực dõng dạc hét lớn “TAO SINH RA LÀ ĂN CƯỚP, TAO LÀ NGƯỜI XẤU”.  Vậy thì chí ít người ta sẽ thông cảm nó hơn, không ghét nó. Biết đâu người ta còn kêu xe ôm chở nó vô Nhiệt Đới.  Nếu trắng đen rõ ràng như thằng kia, thì cuộc sống này dễ thở biết mấy.  Gặp người xấu “á, thằng này xấu, té”.  Gặp người tốt “á, thằng này tốt, nhưng nó ko chơi với mình, té luôn”. 

 Image

Cuộc sống này, ta từng bị mất lòng tin quá nhiều.  Nhiều thời điểm khác nhau với nhiều người khác nhau. Nên chẳng mấy ai trong chúng ta dám tin vào những điều trước mắt. Nếu xe ta bị tắt máy và ta đang dắt bộ, người nào đó chạy lại giúp đỡ. Ta có e dè từ chối vì sợ rằng họ có ý xấu? 1 việc làm ban ơn của người nào đó có khiến ta nghĩ rằng mục đích cuối cùng của họ. Cũng vì trong cái xã hội như thế nên người ta hay giãy đành đạch lên sự việc nào đó bị phanh phui.  Cơ bản là vì người ta có cảm giác như mình bị lừa, niềm tin đặt sai chỗ.

 

.

.

.

p/s: cơ bản tui là người tốt, nhưng….!

Rì viu: Avengers

 

Lúc nhỏ khi chơi trò công an bắt cướp, tui cố gắng tù xì thắng để được làm công an.  Mà tui nghĩ đứa trẻ nào cũng vậy. Bản chất luôn là tốt, nên ai cũng muốn làm anh hùng. Muốn mọi con mắt đổ dồn vào mình khi mình mặc đồ siêu nhân, bay qua bay lại. Thú thật là đôi khi tui cũng hay nằm mơ mình trở thành anh hùng trong 1 vài cảnh nào đó.  Càng lớn thì tui càng thấy cái khái niệm anh hùng nó không đơn giản như vậy. Không phải bạn mặc quần xịp ngoài quần dài hoặc bạn biết trèo tường, bạn sẽ trở thành anh hùng. Cũng chẳng phải, bạn tên Hùng, có đứa em, nó gọi bạn là anh, bạn sẽ trở thành anh Hùng. Bạn có thể ngông cuồng hay tự cao như Stark, hung hăng và không thể kiềm chế như Hulk, hoặc bạn có thể ngố ngố như Phil, nhưng điều quan trọng là bạn phải có lòng chính nghĩa.

 

Tui thích cách tạo hình những nhân vật trong Avengers.  Tony Stark, the Hulk, Thor, Haweye, Black Widowed, Cap America hoặc Phil Coulson, những anh hùng rất đời thường. Họ có ưu điểm kèm theo những thói xấu, tỵ nạnh, ganh ghét, nghi ngờ. Chẳng ai là hoàn hảo, cho dù có là á thần như Thor.  Họ cũng mắc phải lỗi lầm và gây chia rẽ, nhưng cuối cùng cũng đoàn kết và chống lại bọn sâu bọ Loki.

 

Phim này kỹ xảo thì khỏi nói ha, hoành tráng và nhức háng lắm.  Khúc chiến đầu chống lại bọn Loki ở tòa nhà Stark kéo dài khoảng 15p cuối, nhưng coi đã ghiền thiệt.  Những cảnh cháy nổ kinh hoàng, bọm đạn đì đùng ngay giữa thành phố Mahattan chắc chắn sẽ đem lại cho người xem những giây phút phấn khích và hồi hộp.

 

Về nội dung fim, thì những fim dạng này nội dung không có gì mới mẻ. Cũng chỉ là cái thiện chiến đấu trước cái ác.  Nhưng điều làm tui khâm phục cha đạo diễn là cách xử lý và tạo đất diễn cho từng vai. Nếu như các bạn từng xem qua những fim Iron Man, The Hulk, Thor hay Cap American thì đều biết mỗi anh hung đều có những tuyệt chiêu, kĩ năng nổi bật.  Cái hay trong fim này là tất cả kỹ năng đó đều được thể hiện 1 cách không thừa không thiếu. Ai cũng có đất diễn và tất cả đều nổi bật.

 

1 điểm cộng khác cho fim là tính hài hước qua những đoạn đối thoại đậm chất Mỹ.  Đây không phải là 1 fim hài nhưng cái cách nói chuyện kiểu tưng tửng trong từng hoạt cảnh mang lại giây phút giải trí thoải mái cho người xem.  Tui nghĩ đó là cần thiết vì nếu fim chỉ là cảnh bắn nhau và chiến đấu thì sẽ nặng nề và mệt mỏi lắm.  

 

 

Nếu có cơ hội được là 1 trong các anh hùng, tui không muốn là Thor, suốt ngày phải mặc cái rèm của bà ngoại bay vòng vòng. Nhìn mắc cười lắm. Tui cũng chẳng muốn là Hulk, lâu lâu giận lên là phải khỏa thân cho mọi người nhìn, mà cơ bản là lúc đó tui xấu, chứ tui đẹp thì tui cũng khỏa thân chơi rồi. Cap America thì hơi lạc hậu, đánh nhau mà cầm cái chảo quăng tới quăng lui thiệt là ko có oai gì cả. Tui muốn là Iron Man: 1 tỷ phú, 1 thiên tài, 1 tay chơi và 1 người yêu nước. Sặc!

 

Còn bạn, bạn muốn là Loki hay Chitauri?

 

 Image

Rì viu: Battleship

1 trong những đề tài được các đạo diễn Mỹ tận dụng đi tận dụng lại là phim về thiên tai, chiến tranh người ngoài hành tinh. Tui thấy hầu như các phim về đề tài này luôn ăn khách và đứng đầu bảng xếp hạng về doanh thu. Tui thấy có 2 lý do: 1 là những phim dạng này thì đạo diễn có thể phát huy tất cả các chiêu thức kỹ xảo điện ảnh, cảnh tượng trong phim hoành tráng thì đừng hỏi. Ngoài ra, những phim như thế này thì nội dung của nó động lòng trắc ẩn sâu thăm thẳm của con người.

Trong những phim về đề tài này như Independence Day, Darkness Hour, Transformers, Knowing, etc…thì tui nghĩ  Battleship là 1 phim hay, rất đáng để xem. Nội dung của phim thì không có gì mới mẻ, cũng chỉ là bọn Alien dở hơi tập bơi từ cái hành tinh gọi là điểm G (nhạy cảm thật) bay đến. Rồi loài người sát cánh bên nhau chống trả, đánh đuổi bọn Alien. Cái hay của phim dạng này nằm ở kỷ xảo và những cao trào thắt mở. Nói về kỹ xảo thì các bạn yên tâm 1 điều, khó có nước nào làm hay hơn Mỹ. Từ ý tưởng kỷ xảo, cho đến công nghệ, thiết bị và cách phô diễn. Chỉ có 1 từ: đỉnh.

Sau đây là 1 số thông tin thú vị về phim Battleship mà tui thu thập được nha:

  • Đạo diễn phim cũng chính là ông đạo diễn Transformers. Vì vậy, tui có cảm giác mấy đứa Alien trong phim cũng giống mấy con robot trong Transformers.  Nhìn đi nhìn lại cũng là 1 khối sắt to đùng, gắn thêm mấy cây súng, cây mỏ lết thụt ra thụt vào.
  • Đây là bộ phim đầu tiên của Rihanna, chị này thì nổi tiếng qua bài Love the way you lie ft Eminem.  Một dạo trên FB của mấy em buồn tình, em nào cũng “I’m not Rihanna, so I don’t love the way you lie…” Hé hé. VN được cái hưởng ứng cái gì cũng hơi thái quá. Hình như mọi người có ác cảm với ca sĩ mà chuyển qua đóng phim thì phải. Đọc nhiều bài review, ai cũng chê chị này diễn đơ. Cá nhân tui là tui thấy ổn. Nhìn mặt chị hơi mắc cười. Nhưng chị diễn cũng khá tròn vai khi thể hiện tốt cảm xúc trong từng hoạt cảnh.
  • Phim được sản xuất dựa trên game cùng tên khá là nổi tiếng.  Game là cuộc chiến giữa loài người và bọn Aliens có tên là The Regents. Game này rất phổ biến và là 1 trong những game ăn khách trong thể loại này. Cái này tui nghe nói.
  • Dàn diễn viên phụ trong phim là cựu sĩ quan hải quân lái chiếc tàu USS Missouri nổi tiếng.
  • USS Missouri là 1 trong những chiến hạm nổi tiếng được Mỹ sử dụng trong WW II và chiến tranh vùng Vịnh sau này. Đây cũng là chiến hạm mang lại chiến thắng của Mỹ trong trận chiến với Nhật Bản tại mặt trận Thái Bình Dương.
  • Trong phim còn thể hiện tình hữu nghị, giao hợp quốc tế của Mỹ và Nhật khi cho 2 nhân vật chính đứng chung chuyến tuyến.  Sự kiện Trân Châu Cảng, sự hiềm khích của 2 nước cũng được nhắc đến trong phim, nhưng cuối cùng vẫn là sự đoàn kết và gắn bó chống lại bọn Aliens. Mỹ nó thâm lắm nha, không có ăn ở không mà xây dựng những tình tiết vậy đâu.

Sau đây là phần nội dung của phim, bạn nào chưa xem thì đừng đọc nha, mà có đọc cũng không sao vì tui cũng chỉ nhớ mang máng à.

Human: chúng ta đang nỗ lực tìm kiếm sự sống ngoài trái đất, hy vọng chúng ta tìm thấy những hành tinh mới với những chủng tộc mới. Chúng ta có thể dạy họ săn bắt và hái lượm, tạo ra nên 1 nền văn minh mới.

Aliens: Kaka, bọn loài người tỏ ra nguy hiểm hả con. Tụi tao tới đây.

[5 chiếc phi thuyền được gửi xuống Trái đất để do tham tình hình]

Human: shit, cái gì thế này. Chúng nó to quá, chúng nó mạnh quá, nhưng sao ….chỉ có 4 ngón tay.

Aliens: ta sẽ cho mi biết thế nào là lợi hại. Đừng hỏi vì sao biển xanh lại mặn nhé con. Bắt đầu từ Hongkong.

[Bùm bùm, chéo chéo…chiến tranh tàn phá khốc liệt]

Mỹ: Motherfucker, I will kill you all.

Nhật: Ajinomoto, I will help you.

[Cuối cùng, human đã chiến thắng, vì 1 lý do đơn giản: đạo diễn là người Mỹ]

Image

Rì viu: cơn mưa chiều nay

Chiều nay, mưa to hơn chiều qua.

Hết!

Hí hí, rì viu gì mà có 2 dòng, chắc ai vô đọc cũng chửi quá. Mà thật ra, mưa thì có quái gì đâu mà rì với viu. Cơn mưa chiều nay nó thật ra cũng giống những cơn mưa khác. Có mưa, có sấm, có sét và có vài người ướt nhẹp vì không mặc áo mưa.

Nếu là tui của ngày thường, thì chắc tui cũng bị ướt. Chẳng hiểu từ đâu mà cái thái độ sống vội vã ăn sâu vào máu. Trời mưa nhỏ không có giông bão hay động đất này nọ thường thì tui sẽ để nguyen si chạy về nhà. Khỏi mặc áo mưa. Bữa nào mặc đồ đẹp thì cởi đồ bỏ vào cốp cho khỏi ướt. Đến nơi thì mặc lại. Coi như vừa tắm xong. Hôm nào mà trời mưa to thì cố gắng vào bãi giữ xe nào đó, trộm đại 1 cái áo mưa. Bữa nào hên hên thì lấy được cái cũng đẹp lắm nha. Tui là tui chưa hề có khái niệm đứng trú mưa dưới mái hiên nào đó, chờ cơn mưa tạnh để thấy cầu vồng lặn lên lặn xuống giống như mấy cái mô típ phim Hàn. Tui thấy nó sến và oải.

Nhưng tui của chiều nay có vẻ hơi khác lạ. Mưa bắt đầu nặng hạt là tui đá chan chống cái kịt. Tấp vô lề và đứng nhìn xung quanh. Trong xe tui cũng có áo mưa, nhưng chẳng hiểu sao lại chẳng muốn mặc để đi. Cứ đứng như vậy, nhìn đường nhìn xá, nhìn con người ta hối hả mặc áo mưa và lao tiếp vùn vụt. Có thể họ vội vàng về nhà với bữa cơm tối, hoặc đang vội vàng đi đâu đó. Ta vội vàng vì ta không có thời gian, hay vì ta không có thời gian nên ta mới vội vàng? Tui định quay qua hỏi chị bán áo mưa nhưng sợ bị đốt phong long nên thôi, tự ngẫm nghĩ 1 mình vậy.

Tui thấy rất nhiều người (trong đó có tui) mà đa phần là tuổi trẻ, họ đều vội vàng. Vội vàng suy nghĩ, vội vàng phán xét và nhận định 1 vấn đề nào đó mà chỉ mới biết khúc đầu. Giống như xem phim vậy, mới xem khúc đầu, khúc giữa còn chưa hiểu, phán mẹ nó khúc cuối ra sao luôn. Mà phán cứ như đúng rồi áh. Chẳng phải khi mới gặp 1 người con gái có vẻ xinh, có vẻ hiền, nghĩ mẹ nó trong đầu là cô này sẽ là người vợ tốt. Ta gọi đó là ảo giác!

Điều gì cũng cần thời gian. Chờ cơn mưa tạnh có thể là 5 phút hoặc nửa tiếng. Yêu 1 người có thể là vài năm, hiểu 1 người thì vô chừng. Tha thứ hoặc quên đi có thể là cả đời. Dù có bao lâu, cũng đừng nên vội vàng.

Tui chợt nhớ em, vội vàng đến, vội vàng đi…!