Đường Về – chỉ dẫn từ YAH THE Survival-Plan for ALL human+Beings
Cẩm Nang-Sinh Tồn cho TOÀN nhân + Linh
Most people wonder at the  purpose of life. Is there a mission or destiny for each of us? Reconciling the claims of science with those of religion often leaves the rational mind confused.Whether you are alive to these problems or not “The Way Home” is for you. Even if you go through life without considering such matters this Book is still for you.If you are puzzled, here you will find the answers.If you are asleep to the meaning of life this Book will rouse you with a jerk for it is dynamic…it’s highly revealing…it is vital. It is both unique andexhilirating. It offers an abundance of food for thought and is a tremendous challenge.It has a message too! A golden message for each one of us, young or old.
Đôi khi người ta tự hỏi mục đích cuộc sống là gì. Có chăng một sứ mệnh hay số phận cho mỗi chúng ta? Đối giải các tuyên bố của khoa học và tôn giáo thường làm lý trí ta thêm đắn đo. Dù con có đang chiêm nghiệm những vấn đề trên hay không, “Đường Về” viết dành cho con. Ngay khi con sống nhưng chưa kịp nghĩ đến chúng, cuốn Sách này vẫn dành cho con. Nếu con đang bối rối, con sẽ tìm thấy câu trả lời tại đây. Nếu con đang ngủ quên trong sự thờ ơ về ý nghĩa của cuộc sống, cuốn Sách này sẽ làm con thức tỉnh với một cú thúc mạnh bởi động năng nó chứa đựng … cuốn Sách là sự tiết lộ từ Đấng Sáng Thế… nó đầy sự sống. Đây là cuốn Sách độc nhất vô nhị, nó làm sống lại đức tin. Nó là kho tri thức vô tận và chứa đựng một thách thức không tưởng. Nó còn mang theo một thông điệp! Một thông điệp vàng cho mỗi chúng ta, trẻ hay già.
AN APPEAL TO ALL THE NATIONS OF THE WORLD
LỜI KÊU GỌI ĐẾN MỌI QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI
Please accept this Book as a gift to ALL of you, without preference; forget your superstitions and religions, unite yourselves into one brotherhood, become “children of God” (by adoption) and bring lasting peace on Earth, and have good-will towards ALL men. PLEASE!! It is your ONLY chance to survive.
Hãy nhận Sách này như một món quà của Ta dành cho TẤT CẢ các con, không chút thiên vị, quên hết mọi mê tín dị đoan và các loại tôn giáo của các con, đoàn kết làm một trong tình anh em, trở thành “con cái Thiên Chúa” (bằng cách làm con nuôi) và mang lại hòa bình dài lâu trên Trái Đất, tỏ thiện chí với TẤT CẢ mọi người. XIN HÃY LÀM NHƯ TA NÓI!
Nó là cơ hội sống còn DUY NHẤT của các con.
DEDICATION LỜI TẶNG
This Book is dedicated to all my enemies who have ever loved me, and to those who will love me in the future. Hopefully the whole of mankind, for eternity. Cuốn Sách này dành tặng tất cả kẻ thù ta, những ai đã từng yêu ta, và cho những ai sẽ yêu mến ta sau này. Mong rằng sẽ là toàn bộ nhân loại, và mãi mãi như vậy. I should like to give special thanks, to all the people who have taught me lessons about human nature and human life on Earth, both good and bad lessons, without which, I could not have written this Book.
Ta muốn dành lời cảm ơn đặc biệt, đến tất cả những ai đã dạy cho ta những bài học về bản chất và cuộc sống của con người trên Trái Đất, cả tốt lẫn xấu, nếu không có chúng, ta đã không thể viết nên Sách này. This Book, like the Torah and the Koran, has been written in forty days, and at the same time of year. I have expanded certain points later, to make them easier for everyone to understand. Cuốn Sách này, như Sách Ngũ Kinh Torah (5 quyển đầu trong Kinh Thánh) và Thánh Kinh Koran, đều được hoàn thành trong bốn mươi ngày, và vào cùng thời điểm trong năm. Ta đã mở rộng một số điểm sau đó, để làm chúng dễ hiểu hơn cho mọi người. The JAH website
FOREWORD LỜI NÓI ĐẦU
This is NOT a religious book, I repeat, this is NOT a religious book, in the way that you understand the word religion today, with priests, churches and their stupid, pagan rites and rituals.
Đây KHÔNG phải là sách tôn giáo, Ta lập lại, Sách này KHÔNG phải là sách tôn giáo, theo như cách các con hiểu về từ tôn giáo hiện nay, với các linh mục, các nhà thờ, và các nghi lễ, nghi thức tà ma ngớ ngẩn bọn họ tạo ra.
BEFORE you read this Book, you MUST separate TOTALLY, in your own mind the Lord Guardian Of Divinity, from ALL forms of organized religion and superstitious nonsense, and read it with an open mind, WITHOUT any preconceived ideas.
TRƯỚC khi các con đọc Sách này, các con PHẢI tách biệt HOÀN TOÀN, trong tâm trí của mình Chúa (the Lord) Thánh Linh Hộ Thần (Guardian Of Divinity), với TẤT CẢ các tổ chức tôn giáo và mê tín dị đoan vô nghĩa (dưới mọi hình thức), và đọc nó với một tâm trí mở, KHÔNG chút định kiến (KHÔNG dùng nhận thức hay kiến thức sẵn có trong đầu).
The Torah (Old Testament); New Testament (which are combined in the Bible) and Koran are not religious Books either. They are guides sent from the Lord GuardianOf Divinity, King and Ruler of the Universe, to tell you what you have to do and the rules you HAVE TO follow, in order to be able to be taught how you have to be, so that you can eventually be allowed to go HOME, to your REAL home.
Ngũ Kinh Torah (trong Cựu Ước), Tân Ước (cùng kết hợp trong Kinh Thánh) và Thánh Kinh Koran cũng không phải là các Sách tôn giáo. Đó là các hướng dẫn được gởi từ Chúa Thánh Linh Hộ Thần, là Thượng Đế và là Đấng Trị Vì Vũ Trụ, để chỉ cho các con những điều các con phải làm và các luật lệ các con CẦN PHẢI tuân thủ, để các con có thể được dạy dỗ đúng cách và nên thành, có vậy các con mới có thể được cho phép trở về NHÀ, về quê hương THẬT của các con. ___________________
This Book is fact, NOT fiction; it is the truth about life in this galaxy and here on Earth. It is the truth that you have, or should have, all been waiting thousands of years to hear, i.e. what life on Earth is REALLY all about.
Cuốn Sách này nói về sự kiện thật, KHÔNG phải tiểu thuyết; nó là sự thật về cuộc sống trong thiên hà này và ở đây trên Trái Đất. Nó là sự thật mà con đã chờ đợi, hay đúng ra nên chờ đợi hàng ngàn năm nay để nghe, tức là ý nghĩa THẬT SỰ của cuộc sống trên Trái Đất.
It has been written to enlighten the whole world, without preference to race, colour or creed; it is a Book for ALL human+beings, including YOU. If, after having read and DIGESTED its contents, you choose to disbelieve it, that will have been yourown decision and you will have my heartfelt pity, because, very soon, as a result of your decision, you will first be tortured, by what you have done, then burn and die on the Last-Day, as you have been promised and continually reminded of, for thousands of years.
Nó đã được viết ra để khai sáng cho toàn thế giới, không thiên vị chủng tộc, màu da hay tín ngưỡng; nó là cuốn Sách cho TOÀN nhân + linh, có CON trong đó. Nếu, sau khi đọc và LĨNH HỘI nội dung, con quyết định không tin, thì đó là quyết định con tựchọn cho mình và ta thật tiếc (tận tâm can) thay cho con, bởi, sớm thôi, theo kết cục con chọn, con trước sẽ chịu đau đớn ghê gớm, vì những việc con đã sai phạm, và sau sẽ bị thiêu đốt và chết trong ngày Phán Xét, như con đã được báo trước và liên tục được nhắc nhở qua hàng ngàn năm.
You will have missed your LAST chance to survive execution, and it will have been your own FREE choice.
Con sẽ phí phạm cơ hội CUỐI CÙNG của mình để sinh tồn ngày phán xử, và đó sẽ là quyền TỰ DO chọn lựa của con.
Whilst reading this Book, as when reading any of the Guardian Of Divinity’s Books, you must ask Him to interpret it correctly for you, as you are reading it, and listen for His telepathic enlightenment.
Trong khi đọc Sách này, cũng như khi đọc bất kỳ Sách nào của Thánh Linh Hộ Thần,con phải xin Ngài giải thích nó một cách chính xác cho con, trong khi con đang đọc,và lắng nghe sự khai sáng thần giao cách cảm của Ngài.
If not, you will have Satan confusing you into misinterpreting it. Ask the Lord to interpret it for you, in preference to ANY human+being, except me. Nếu không, con sẽ bị Satan gây nhầm lẫn và làm cho con hiểu sai nó.
Xin Thiên Chúa giải thích nó cho con, hoặc email ta, Jah@jahtruth.net, ghi nhớ không được hỏi ai khác.
Please excuse my lack of writing professionalism. I am a soldier, not a writer and have written this Book, not to demonstrate and impress people with my command of the English language, but to be as easy as possible for ALL God’s adopted children to be able to understand.
Xin thứ lỗi cho ta vì văn phong không được thành thục. Ta là một chiến binh, không phải nhà văn. Ta viết Sách này, không phải để trình diễn hiểu biết ngôn từ và gây ấn tượng với mọi người, mà để TẤT CẢ con cái Thiên Chúa (con nuôi) có thể hiểu được dễ dàng.
I have written this Book with my Father’s help and guidance, and with love for all of you. If anyone is offended by this Book, then I suggest, for your own sake, that you destroy your ego and learn humility; you will then no longer be offended. If you do not destroy your ego; it will destroy you.
Ta đã viết Sách này với sự giúp đỡ và hướng dẫn của Cha ta, và với tình yêu dành cho tất cả các con. Nếu bất cứ ai cảm thấy bị xúc phạm bởi Sách này, thì Ta đề nghị, vì lợi ích của chính con, con dẹp bỏ cái tôi của mình và học hỏi tính khiêm nhường, con sẽ không còn cảm thấy bị xúc phạm. Nếu con không diệt trừ cái tôi của mình, nó sẽ giết con.
Peace on Earth, goodwill to all men.
An Bình cho Trái Đất, thiện chí cho các con.
Advertisements