The Hidden Hand

are a small group of extremely (and I do mean in the extreme) rich people who say that they are Jews but are not, they are the synagogue [church] of Satan, as Christ states in Revelation chapter 2 verse 9 and it was they who engineered the crucifixion, for Satan, to try to defeat Christ and retain their obscene wealth, and, in so doing, brought about, the fulfillment of all of the Prophecies about Christ that related to THATevent and time, and which had to be fulfilled, to PROVE Christ’s TRUEidentity, etc.

Bàn Tay Ẩn Hình là một nhóm nhỏ cực kỳ giàu (Ta phải nói ở mức cực độ), những kẻ tự nhận chúng là người Do Thái nhưng không phải, chúng là hội quỷ Satan, như những gì Chúa nói trong Khải Huyền chương 2 câu 9, và chính chúng là bọn lên kế hoạch đóng đinh Giêsu, cho Satan, để cố gắng đánh bại Chúa hòng giữ lại tài sản bẩn thỉu của chúng, và, qua việc làm vậy, cũng chứng thực, tất cả các lời tiên tri trước ĐÓ về sự kiện và thời điểm Chúa bị đóng đinh, mà (theo Kinh Thánh) sẽ phải xảy ra, để CHỨNG MINH danh tính THỰC của Chúa …

The whole plan back-fired on Satan and because of the Crucifixion and Resurrection everyone has known about Jesus and his words and mission, for two thousand years, and, if the Crucifixion and Resurrection of Jesus hadn’t happened then, no-one would.

Toàn bộ kế hoạch của Satan trở thành gậy ông đập lưng ông, bởi vìqua sự việc Chúa bị đóng đinh và sống lại, tất cả mọi người đã biếtvề Chúa Giêsu, lời Chúa dạy và nhiệm vụ của Chúa, qua hai ngàn năm, và, nếu việc bị đóng đinh và phục sinh của Giêsu không xảy rathì sau đó, chắc không mấy ai biết.

Revelation chapter 2 verse 9 “I know thy works, and tribulation, and poverty, (but thou art rich) and [I know] the blasphemy of them whichsay they are Jews, and are NOT, but [are] (Idumean converts to Judaism) the synagogue (church or community) of Satan.”

Khải Huyền chương 2 câu 9: “Ta biết việc làm của các ngươi, và cảnh khổ cực, và nghèo khó của các ngươi, (nhưng thực ra các ngươi giàu có) và [Ta cũng biết] lời dối trá của những kẻ xưng mình là Do-thái, mà thực ra không phải, nhưng chúng là (người Ê-đôm đổi sang Do Thái Giáo) là thành viên hội đường (nhà thờ hay cộng đồng) của Satan .”

The Idumeans are enemies of Israel, and, since their conversion to Judaism have become the enemy within, who have stolen the land of Israel, more than once, from the TRUE Israel who are the Brit-ish. God has told the world this TRUTH through the Old Testament Book of His Prophet Ezekiel in chapter 36 verse 5 and chapter 11 verse 15.This Prophecy was to Israel not to Jewdah.

Người Ê-đôm là kẻ thù của Ít-ra-en, và, từ khi chuyển đổi theo Do Thái Giáo bọn họ đã trở thành kẻ thù từ bên trong, những kẻ đã cướp đất của Ít-ra-en, nhiều hơn một lần, từ dân Ít-ra-en THẬT, là người ANH. Thiên Chúa đã cho mọi người biết SỰ THẬT đó trong Cựu Ước, nói tới trong sách của Nhà Tiên Tri Êdêkien/Ê-xê-chi-êntrong chương 36 câu 5 và chương 11 câu 15. Lời Tiên Tri đó là cho Ít-ra-en, không phải cho Giu-đa. 

The most recent occasion being under the U.N.O. charter of 1947, which took the Land of Israel away from the British, who are its rightful owners and who had held it under the British Mandate since recapturing it from the Turks, on the 9th of December 1917, during World War I, which was in exact fulfillment of God’s Prophecy concerning “the treading down of Jerusalem, by the gentiles, for2,520 years”. That “treading down” ended, exactly, to the day, as prophesied more than 2,520 years in advance, on the 9th of December 1917, and the U.N.O. gave it (Palestine) to the Idumean converts to Judaism, who are not racially decended from Judah or Jewdah’s dad (Jacob/Israel) but from Jacob/Israel’s brother, Esau.

Sự việc gần nhất là chuyện họ núp bóng dưới hiến chương Liên Hiệp Quốc năm 1947, để lấy đất của Ít-ra-en khỏi dân tộc Anh, là những người thừa kế thật và là những người đã giữ đất đó dưới trát lệnh của Anh (Ít-ra-en) từ khi đoạt lại được từ người Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 9 tháng 12 năm 1917, trong chiến tranh thế giới thứ nhất, đúng như lời tiên tri trong Kinh Thánh của Thiên Chúa về việc “thành Giê-ru-sa-lem bị giày đạp, bởi dân ngoại, trong 2,520 năm”. Việc “giày đạp” đó kết thúc, chính xác, đúng ngày, như đã được tiên tri từ hơn 2,520 năm trước, vào ngày 9 tháng 12 năm 1917, và (sau đó) Liên Hiệp Quốc lại trao nó (Palestine) cho người Ê-đôm chuyển đạo Do Thái, những kẻ không phải con cháu huyết thống  của Giu-đa/ông tổ của người Do Thái (là con Gia-cốp/ Ít-ra-en) nhưng là con cháu của người anh song sinh của Gia-cốp/Ít-ra-en, làÊ-sau.

The word Brit-ish is Hebrew and it means “The People of The Covenant” or in other words “The People Israel“. Brit is Hebrew meaning The Covenant and –ish means exactly the same in Hebrew as it does in English, which is, “the man or people of”. So Brit-ish means the man or people of The Covenant – The People Israel, who are theonly people with whom God has made an Everlasting Covenant, the terms of which are written in The Torah* – Pentateuch.

Từ Brit-ish (Anh) là tiếng Hê-bơ-rơ và có nghĩa là “những người thuộc Giao Ước” hay nói cách khác “những người Ít-ra-en”. Brit là tiếng Hê-bơ-rơ, nghĩa là Giao Ước và –ish có cùng ý nghĩa trong cả tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Anh, nghĩa là “ người thuộc hay dân tộc thuộc”.Vì vậy, Brit-ish có nghĩa là người hay dân tộc thuộc Giao Ước – Dân tộc Ít-ra-en, là dân tộc duy nhất mà Thiên Chúa đã lập Giao Ước Bất Diệt, các điều khoản và điều lệ được viết rõ trong Ngũ Kinh Torah* – 5 quyển đầu trong Kinh Thánh.

The British flag is known as The Union Jack. Why? Isn’t that anunusual name for a flag? Have you ever wondered how it got its name? No-one today seems to know and the answer to that question is just as fascinating as it is revealing, about the TRUE identity of theBrit-ish People, their TRUE history and Laws.

Cờ Anh còn được biết đến với tên gọi Liên Hiệp của Giắc. Tại sao vậy? Tên đó thật khác thường cho một lá cờ, phải vậy không?Ngày nay chẳng mấy ai hiểu và lời giải đáp cho câu hỏi trên thật hết sức tuyệt diệu khi mọi sự được sáng tỏ, về danh tính THẬT củangười Anh, lịch sử và Luật Pháp THẬT SỰ của họ. 

The British have always loved to shorten names and it is a national pastime and characteristic, just as they have always given nick-names to other nations and peoples. The Union Jack is a shortened form of “The Union of Jacob (Jackob)”. Jacob was the son of Isaac who HAD HIS NAME CHANGED, BY GOD, TO ISRAEL. So The Union Jack flag is the flag of The Union of Israel (the British), whose Everlasting Covenant with God, which contains their only TRUE and legal Laws (Deut. ch. 4 ver. 2), is written in The Torah.

Người Anh luôn muốn rút ngắn các tên gọi và đó như tính cách và sở thích dân tộc, cũng như việc họ luôn đặt nick name cho các dân tộc và quốc gia khác. Liên Hiệp của Giắc là tên rút ngắn của “ Liên Hiệp của của Gia-cốp (Giắc-cốp)”. Gia-cốp là con trai của Y-sác,ĐÃ ĐƯỢC ĐỔI TÊN, BỞI THIÊN CHÚA, THÀNH ÍT-RA-EN. Bởi vậy cờ Liên Hiệp của Giắc chính là cờ Liên Hiệp của Ít-ra-en (Anh), dân tộc đã ký Giao Ước Đời Đời với Thiên Chúa, bao gồm việc tuân thủ các luật pháp duy nhất hợp phápTHẬT (Đệ nhị/Phục Truyền chương 4 câu 2), được viết trong ngũ kinh Torah.

*The Torah is the name for the combination of the Five Books of Moses:- Genesis; Exodus; Leviticus; Numbers and DEUTERONOMY.

* Ngũ kinh Torah là tên gọi của 5 cuốn sách của Mô-sê: Sáng Thế Ký, Xuất Hành/Xuất Ê-díp-tô Ký, Lê-vi Ký, Dân Số Ký, và ĐỆ NHỊ LUẬT/PHỤC TRUYỀN LUẬT LỆ KÝ

The Idumeans are referred to, by God, in the Old Testament Book of His Prophet Ezekiel, as being the enemy of Israel (in chapter 36 verses 2 and 5) and they are also referred to, by God (not by me), as being scum (in chapter 24 verses 6, 11 and 12). [Rich scum]
Hội Ê-đôm bị gọi, bởi Thiên Chúa, trong sách của Nhà Tiên Tri Êdêkien/Ê-xê-chi-ên (Cựu Ước) của Ngài, là kẻ thù của Ít-ra-en (trong chương 36 câu 2 và 5) và bọn họ cũng bị gọi, bởi Thiên Chúa (không phải bởi Ta), là bọn cặn bã (trong chương 24 câu 6,11 và 12). [Bọn Giàu cặn bã]

An excerpt from http://jahtruth.net/dune.htm

Advertisements