Posts from the ‘YAH’ Category

The Hidden Hand – Bàn Tay Ẩn Hình

The Hidden Hand

are a small group of extremely (and I do mean in the extreme) rich people who say that they are Jews but are not, they are the synagogue [church] of Satan, as Christ states in Revelation chapter 2 verse 9 and it was they who engineered the crucifixion, for Satan, to try to defeat Christ and retain their obscene wealth, and, in so doing, brought about, the fulfillment of all of the Prophecies about Christ that related to THATevent and time, and which had to be fulfilled, to PROVE Christ’s TRUEidentity, etc.

Bàn Tay Ẩn Hình là một nhóm nhỏ cực kỳ giàu (Ta phải nói ở mức cực độ), những kẻ tự nhận chúng là người Do Thái nhưng không phải, chúng là hội quỷ Satan, như những gì Chúa nói trong Khải Huyền chương 2 câu 9, và chính chúng là bọn lên kế hoạch đóng đinh Giêsu, cho Satan, để cố gắng đánh bại Chúa hòng giữ lại tài sản bẩn thỉu của chúng, và, qua việc làm vậy, cũng chứng thực, tất cả các lời tiên tri trước ĐÓ về sự kiện và thời điểm Chúa bị đóng đinh, mà (theo Kinh Thánh) sẽ phải xảy ra, để CHỨNG MINH danh tính THỰC của Chúa …

The whole plan back-fired on Satan and because of the Crucifixion and Resurrection everyone has known about Jesus and his words and mission, for two thousand years, and, if the Crucifixion and Resurrection of Jesus hadn’t happened then, no-one would.

Toàn bộ kế hoạch của Satan trở thành gậy ông đập lưng ông, bởi vìqua sự việc Chúa bị đóng đinh và sống lại, tất cả mọi người đã biếtvề Chúa Giêsu, lời Chúa dạy và nhiệm vụ của Chúa, qua hai ngàn năm, và, nếu việc bị đóng đinh và phục sinh của Giêsu không xảy rathì sau đó, chắc không mấy ai biết.

Revelation chapter 2 verse 9 “I know thy works, and tribulation, and poverty, (but thou art rich) and [I know] the blasphemy of them whichsay they are Jews, and are NOT, but [are] (Idumean converts to Judaism) the synagogue (church or community) of Satan.”

Khải Huyền chương 2 câu 9: “Ta biết việc làm của các ngươi, và cảnh khổ cực, và nghèo khó của các ngươi, (nhưng thực ra các ngươi giàu có) và [Ta cũng biết] lời dối trá của những kẻ xưng mình là Do-thái, mà thực ra không phải, nhưng chúng là (người Ê-đôm đổi sang Do Thái Giáo) là thành viên hội đường (nhà thờ hay cộng đồng) của Satan .”

The Idumeans are enemies of Israel, and, since their conversion to Judaism have become the enemy within, who have stolen the land of Israel, more than once, from the TRUE Israel who are the Brit-ish. God has told the world this TRUTH through the Old Testament Book of His Prophet Ezekiel in chapter 36 verse 5 and chapter 11 verse 15.This Prophecy was to Israel not to Jewdah.

Người Ê-đôm là kẻ thù của Ít-ra-en, và, từ khi chuyển đổi theo Do Thái Giáo bọn họ đã trở thành kẻ thù từ bên trong, những kẻ đã cướp đất của Ít-ra-en, nhiều hơn một lần, từ dân Ít-ra-en THẬT, là người ANH. Thiên Chúa đã cho mọi người biết SỰ THẬT đó trong Cựu Ước, nói tới trong sách của Nhà Tiên Tri Êdêkien/Ê-xê-chi-êntrong chương 36 câu 5 và chương 11 câu 15. Lời Tiên Tri đó là cho Ít-ra-en, không phải cho Giu-đa. 

The most recent occasion being under the U.N.O. charter of 1947, which took the Land of Israel away from the British, who are its rightful owners and who had held it under the British Mandate since recapturing it from the Turks, on the 9th of December 1917, during World War I, which was in exact fulfillment of God’s Prophecy concerning “the treading down of Jerusalem, by the gentiles, for2,520 years”. That “treading down” ended, exactly, to the day, as prophesied more than 2,520 years in advance, on the 9th of December 1917, and the U.N.O. gave it (Palestine) to the Idumean converts to Judaism, who are not racially decended from Judah or Jewdah’s dad (Jacob/Israel) but from Jacob/Israel’s brother, Esau.

Sự việc gần nhất là chuyện họ núp bóng dưới hiến chương Liên Hiệp Quốc năm 1947, để lấy đất của Ít-ra-en khỏi dân tộc Anh, là những người thừa kế thật và là những người đã giữ đất đó dưới trát lệnh của Anh (Ít-ra-en) từ khi đoạt lại được từ người Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 9 tháng 12 năm 1917, trong chiến tranh thế giới thứ nhất, đúng như lời tiên tri trong Kinh Thánh của Thiên Chúa về việc “thành Giê-ru-sa-lem bị giày đạp, bởi dân ngoại, trong 2,520 năm”. Việc “giày đạp” đó kết thúc, chính xác, đúng ngày, như đã được tiên tri từ hơn 2,520 năm trước, vào ngày 9 tháng 12 năm 1917, và (sau đó) Liên Hiệp Quốc lại trao nó (Palestine) cho người Ê-đôm chuyển đạo Do Thái, những kẻ không phải con cháu huyết thống  của Giu-đa/ông tổ của người Do Thái (là con Gia-cốp/ Ít-ra-en) nhưng là con cháu của người anh song sinh của Gia-cốp/Ít-ra-en, làÊ-sau.

The word Brit-ish is Hebrew and it means “The People of The Covenant” or in other words “The People Israel“. Brit is Hebrew meaning The Covenant and –ish means exactly the same in Hebrew as it does in English, which is, “the man or people of”. So Brit-ish means the man or people of The Covenant – The People Israel, who are theonly people with whom God has made an Everlasting Covenant, the terms of which are written in The Torah* – Pentateuch.

Từ Brit-ish (Anh) là tiếng Hê-bơ-rơ và có nghĩa là “những người thuộc Giao Ước” hay nói cách khác “những người Ít-ra-en”. Brit là tiếng Hê-bơ-rơ, nghĩa là Giao Ước và –ish có cùng ý nghĩa trong cả tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Anh, nghĩa là “ người thuộc hay dân tộc thuộc”.Vì vậy, Brit-ish có nghĩa là người hay dân tộc thuộc Giao Ước – Dân tộc Ít-ra-en, là dân tộc duy nhất mà Thiên Chúa đã lập Giao Ước Bất Diệt, các điều khoản và điều lệ được viết rõ trong Ngũ Kinh Torah* – 5 quyển đầu trong Kinh Thánh.

The British flag is known as The Union Jack. Why? Isn’t that anunusual name for a flag? Have you ever wondered how it got its name? No-one today seems to know and the answer to that question is just as fascinating as it is revealing, about the TRUE identity of theBrit-ish People, their TRUE history and Laws.

Cờ Anh còn được biết đến với tên gọi Liên Hiệp của Giắc. Tại sao vậy? Tên đó thật khác thường cho một lá cờ, phải vậy không?Ngày nay chẳng mấy ai hiểu và lời giải đáp cho câu hỏi trên thật hết sức tuyệt diệu khi mọi sự được sáng tỏ, về danh tính THẬT củangười Anh, lịch sử và Luật Pháp THẬT SỰ của họ. 

The British have always loved to shorten names and it is a national pastime and characteristic, just as they have always given nick-names to other nations and peoples. The Union Jack is a shortened form of “The Union of Jacob (Jackob)”. Jacob was the son of Isaac who HAD HIS NAME CHANGED, BY GOD, TO ISRAEL. So The Union Jack flag is the flag of The Union of Israel (the British), whose Everlasting Covenant with God, which contains their only TRUE and legal Laws (Deut. ch. 4 ver. 2), is written in The Torah.

Người Anh luôn muốn rút ngắn các tên gọi và đó như tính cách và sở thích dân tộc, cũng như việc họ luôn đặt nick name cho các dân tộc và quốc gia khác. Liên Hiệp của Giắc là tên rút ngắn của “ Liên Hiệp của của Gia-cốp (Giắc-cốp)”. Gia-cốp là con trai của Y-sác,ĐÃ ĐƯỢC ĐỔI TÊN, BỞI THIÊN CHÚA, THÀNH ÍT-RA-EN. Bởi vậy cờ Liên Hiệp của Giắc chính là cờ Liên Hiệp của Ít-ra-en (Anh), dân tộc đã ký Giao Ước Đời Đời với Thiên Chúa, bao gồm việc tuân thủ các luật pháp duy nhất hợp phápTHẬT (Đệ nhị/Phục Truyền chương 4 câu 2), được viết trong ngũ kinh Torah.

*The Torah is the name for the combination of the Five Books of Moses:- Genesis; Exodus; Leviticus; Numbers and DEUTERONOMY.

* Ngũ kinh Torah là tên gọi của 5 cuốn sách của Mô-sê: Sáng Thế Ký, Xuất Hành/Xuất Ê-díp-tô Ký, Lê-vi Ký, Dân Số Ký, và ĐỆ NHỊ LUẬT/PHỤC TRUYỀN LUẬT LỆ KÝ

The Idumeans are referred to, by God, in the Old Testament Book of His Prophet Ezekiel, as being the enemy of Israel (in chapter 36 verses 2 and 5) and they are also referred to, by God (not by me), as being scum (in chapter 24 verses 6, 11 and 12). [Rich scum]
Hội Ê-đôm bị gọi, bởi Thiên Chúa, trong sách của Nhà Tiên Tri Êdêkien/Ê-xê-chi-ên (Cựu Ước) của Ngài, là kẻ thù của Ít-ra-en (trong chương 36 câu 2 và 5) và bọn họ cũng bị gọi, bởi Thiên Chúa (không phải bởi Ta), là bọn cặn bã (trong chương 24 câu 6,11 và 12). [Bọn Giàu cặn bã]

An excerpt from http://jahtruth.net/dune.htm

Advertisements

The Way Home or Face The Fire

Đường Về – chỉ dẫn từ YAH THE Survival-Plan for ALL human+Beings
Cẩm Nang-Sinh Tồn cho TOÀN nhân + Linh
Most people wonder at the  purpose of life. Is there a mission or destiny for each of us? Reconciling the claims of science with those of religion often leaves the rational mind confused.Whether you are alive to these problems or not “The Way Home” is for you. Even if you go through life without considering such matters this Book is still for you.If you are puzzled, here you will find the answers.If you are asleep to the meaning of life this Book will rouse you with a jerk for it is dynamic…it’s highly revealing…it is vital. It is both unique andexhilirating. It offers an abundance of food for thought and is a tremendous challenge.It has a message too! A golden message for each one of us, young or old.
Đôi khi người ta tự hỏi mục đích cuộc sống là gì. Có chăng một sứ mệnh hay số phận cho mỗi chúng ta? Đối giải các tuyên bố của khoa học và tôn giáo thường làm lý trí ta thêm đắn đo. Dù con có đang chiêm nghiệm những vấn đề trên hay không, “Đường Về” viết dành cho con. Ngay khi con sống nhưng chưa kịp nghĩ đến chúng, cuốn Sách này vẫn dành cho con. Nếu con đang bối rối, con sẽ tìm thấy câu trả lời tại đây. Nếu con đang ngủ quên trong sự thờ ơ về ý nghĩa của cuộc sống, cuốn Sách này sẽ làm con thức tỉnh với một cú thúc mạnh bởi động năng nó chứa đựng … cuốn Sách là sự tiết lộ từ Đấng Sáng Thế… nó đầy sự sống. Đây là cuốn Sách độc nhất vô nhị, nó làm sống lại đức tin. Nó là kho tri thức vô tận và chứa đựng một thách thức không tưởng. Nó còn mang theo một thông điệp! Một thông điệp vàng cho mỗi chúng ta, trẻ hay già.
AN APPEAL TO ALL THE NATIONS OF THE WORLD
LỜI KÊU GỌI ĐẾN MỌI QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI
Please accept this Book as a gift to ALL of you, without preference; forget your superstitions and religions, unite yourselves into one brotherhood, become “children of God” (by adoption) and bring lasting peace on Earth, and have good-will towards ALL men. PLEASE!! It is your ONLY chance to survive.
Hãy nhận Sách này như một món quà của Ta dành cho TẤT CẢ các con, không chút thiên vị, quên hết mọi mê tín dị đoan và các loại tôn giáo của các con, đoàn kết làm một trong tình anh em, trở thành “con cái Thiên Chúa” (bằng cách làm con nuôi) và mang lại hòa bình dài lâu trên Trái Đất, tỏ thiện chí với TẤT CẢ mọi người. XIN HÃY LÀM NHƯ TA NÓI!
Nó là cơ hội sống còn DUY NHẤT của các con.
DEDICATION LỜI TẶNG
This Book is dedicated to all my enemies who have ever loved me, and to those who will love me in the future. Hopefully the whole of mankind, for eternity. Cuốn Sách này dành tặng tất cả kẻ thù ta, những ai đã từng yêu ta, và cho những ai sẽ yêu mến ta sau này. Mong rằng sẽ là toàn bộ nhân loại, và mãi mãi như vậy. I should like to give special thanks, to all the people who have taught me lessons about human nature and human life on Earth, both good and bad lessons, without which, I could not have written this Book.
Ta muốn dành lời cảm ơn đặc biệt, đến tất cả những ai đã dạy cho ta những bài học về bản chất và cuộc sống của con người trên Trái Đất, cả tốt lẫn xấu, nếu không có chúng, ta đã không thể viết nên Sách này. This Book, like the Torah and the Koran, has been written in forty days, and at the same time of year. I have expanded certain points later, to make them easier for everyone to understand. Cuốn Sách này, như Sách Ngũ Kinh Torah (5 quyển đầu trong Kinh Thánh) và Thánh Kinh Koran, đều được hoàn thành trong bốn mươi ngày, và vào cùng thời điểm trong năm. Ta đã mở rộng một số điểm sau đó, để làm chúng dễ hiểu hơn cho mọi người. The JAH website
FOREWORD LỜI NÓI ĐẦU
This is NOT a religious book, I repeat, this is NOT a religious book, in the way that you understand the word religion today, with priests, churches and their stupid, pagan rites and rituals.
Đây KHÔNG phải là sách tôn giáo, Ta lập lại, Sách này KHÔNG phải là sách tôn giáo, theo như cách các con hiểu về từ tôn giáo hiện nay, với các linh mục, các nhà thờ, và các nghi lễ, nghi thức tà ma ngớ ngẩn bọn họ tạo ra.
BEFORE you read this Book, you MUST separate TOTALLY, in your own mind the Lord Guardian Of Divinity, from ALL forms of organized religion and superstitious nonsense, and read it with an open mind, WITHOUT any preconceived ideas.
TRƯỚC khi các con đọc Sách này, các con PHẢI tách biệt HOÀN TOÀN, trong tâm trí của mình Chúa (the Lord) Thánh Linh Hộ Thần (Guardian Of Divinity), với TẤT CẢ các tổ chức tôn giáo và mê tín dị đoan vô nghĩa (dưới mọi hình thức), và đọc nó với một tâm trí mở, KHÔNG chút định kiến (KHÔNG dùng nhận thức hay kiến thức sẵn có trong đầu).
The Torah (Old Testament); New Testament (which are combined in the Bible) and Koran are not religious Books either. They are guides sent from the Lord GuardianOf Divinity, King and Ruler of the Universe, to tell you what you have to do and the rules you HAVE TO follow, in order to be able to be taught how you have to be, so that you can eventually be allowed to go HOME, to your REAL home.
Ngũ Kinh Torah (trong Cựu Ước), Tân Ước (cùng kết hợp trong Kinh Thánh) và Thánh Kinh Koran cũng không phải là các Sách tôn giáo. Đó là các hướng dẫn được gởi từ Chúa Thánh Linh Hộ Thần, là Thượng Đế và là Đấng Trị Vì Vũ Trụ, để chỉ cho các con những điều các con phải làm và các luật lệ các con CẦN PHẢI tuân thủ, để các con có thể được dạy dỗ đúng cách và nên thành, có vậy các con mới có thể được cho phép trở về NHÀ, về quê hương THẬT của các con. ___________________
This Book is fact, NOT fiction; it is the truth about life in this galaxy and here on Earth. It is the truth that you have, or should have, all been waiting thousands of years to hear, i.e. what life on Earth is REALLY all about.
Cuốn Sách này nói về sự kiện thật, KHÔNG phải tiểu thuyết; nó là sự thật về cuộc sống trong thiên hà này và ở đây trên Trái Đất. Nó là sự thật mà con đã chờ đợi, hay đúng ra nên chờ đợi hàng ngàn năm nay để nghe, tức là ý nghĩa THẬT SỰ của cuộc sống trên Trái Đất.
It has been written to enlighten the whole world, without preference to race, colour or creed; it is a Book for ALL human+beings, including YOU. If, after having read and DIGESTED its contents, you choose to disbelieve it, that will have been yourown decision and you will have my heartfelt pity, because, very soon, as a result of your decision, you will first be tortured, by what you have done, then burn and die on the Last-Day, as you have been promised and continually reminded of, for thousands of years.
Nó đã được viết ra để khai sáng cho toàn thế giới, không thiên vị chủng tộc, màu da hay tín ngưỡng; nó là cuốn Sách cho TOÀN nhân + linh, có CON trong đó. Nếu, sau khi đọc và LĨNH HỘI nội dung, con quyết định không tin, thì đó là quyết định con tựchọn cho mình và ta thật tiếc (tận tâm can) thay cho con, bởi, sớm thôi, theo kết cục con chọn, con trước sẽ chịu đau đớn ghê gớm, vì những việc con đã sai phạm, và sau sẽ bị thiêu đốt và chết trong ngày Phán Xét, như con đã được báo trước và liên tục được nhắc nhở qua hàng ngàn năm.
You will have missed your LAST chance to survive execution, and it will have been your own FREE choice.
Con sẽ phí phạm cơ hội CUỐI CÙNG của mình để sinh tồn ngày phán xử, và đó sẽ là quyền TỰ DO chọn lựa của con.
Whilst reading this Book, as when reading any of the Guardian Of Divinity’s Books, you must ask Him to interpret it correctly for you, as you are reading it, and listen for His telepathic enlightenment.
Trong khi đọc Sách này, cũng như khi đọc bất kỳ Sách nào của Thánh Linh Hộ Thần,con phải xin Ngài giải thích nó một cách chính xác cho con, trong khi con đang đọc,và lắng nghe sự khai sáng thần giao cách cảm của Ngài.
If not, you will have Satan confusing you into misinterpreting it. Ask the Lord to interpret it for you, in preference to ANY human+being, except me. Nếu không, con sẽ bị Satan gây nhầm lẫn và làm cho con hiểu sai nó.
Xin Thiên Chúa giải thích nó cho con, hoặc email ta, Jah@jahtruth.net, ghi nhớ không được hỏi ai khác.
Please excuse my lack of writing professionalism. I am a soldier, not a writer and have written this Book, not to demonstrate and impress people with my command of the English language, but to be as easy as possible for ALL God’s adopted children to be able to understand.
Xin thứ lỗi cho ta vì văn phong không được thành thục. Ta là một chiến binh, không phải nhà văn. Ta viết Sách này, không phải để trình diễn hiểu biết ngôn từ và gây ấn tượng với mọi người, mà để TẤT CẢ con cái Thiên Chúa (con nuôi) có thể hiểu được dễ dàng.
I have written this Book with my Father’s help and guidance, and with love for all of you. If anyone is offended by this Book, then I suggest, for your own sake, that you destroy your ego and learn humility; you will then no longer be offended. If you do not destroy your ego; it will destroy you.
Ta đã viết Sách này với sự giúp đỡ và hướng dẫn của Cha ta, và với tình yêu dành cho tất cả các con. Nếu bất cứ ai cảm thấy bị xúc phạm bởi Sách này, thì Ta đề nghị, vì lợi ích của chính con, con dẹp bỏ cái tôi của mình và học hỏi tính khiêm nhường, con sẽ không còn cảm thấy bị xúc phạm. Nếu con không diệt trừ cái tôi của mình, nó sẽ giết con.
Peace on Earth, goodwill to all men.
An Bình cho Trái Đất, thiện chí cho các con.